LV | RU | EN
  → JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
Līgumtiesības

Esmu vientulīga pensionāre. Gribu pārrakstīt savu privatizēto dzīvokli savai radiniecei, kura man palīdz. Pastāv bailes tomēr, palikt bez mitekļa. Kā izvairīties no tā?

  Noformējot īpašuma tiesības uz dzīvokļi Jums vajadzētu noslēgt ar savu radinieci uzturas līgumu, notariāli to apliecinot, kurā jāmin Jūsu tiesības dzīvot dzīvoklī.

Sveicināti! Sakiet lūdzu, vai pastāv termiņš rokas naudas līguma izpildei? Vai zaudēšu šo naudu, dokumentu noformēšanas nokavēšanas gadījumā?

  Rokas naudas līguma izpildes termiņš norādāms pašā līgumā, t.i. uzstādāms termiņš, kura laikā ir jānoslēdz pirkšanas līgums. Tāpat saskaņa ar LR Civillikumu līgumā jāparedz pušu saistības nepildīšanas gadījumus un paredzētas par to kompensācijas, atkarībā no tā, kura puse ir vainīga, atbilstoši- pircējs zaudē samaksāto pārdevējam rokas naudas maksu, savukārt pārdevējs jāatgriež pircējam iemaksāto rokas naudas maksu divkāršotā apmērā.

Man pieder privatizēts dzīvoklis. Gribu uzdāvināt to savam dēlam. Cik tās varētu izmaksāt?

  Darījuma noformēšanai Jums ar dēlu jāgriežas pie zvērināta notāra, kurš noradis precīzu pakalpojuma cenu. Par īpašuma tiesības reģistrāciju Zemesgrāmatā uz Jūsu dēla vārdu jāsamaksā valsts nodevu 0.5% apmērā no dāvinājuma līgumā noradītas īpašuma cenas un kancelejas nodeva 9 Ls apmērā.

Es gribu pārdod savu domājamo daļu no trīsistabu dzīvokļa Rīgā, bet otrais īpašnieks nepiekrīt tām. Kā man rīkoties?

  Šajā gadījumā Jums jāsaņem no otra īpašnieka notariāli apliecinātu atteikumu no pirmpirkuma tiesībām (Jūs varat uzņemties apmaksāt notariālu pakalpojumu apmaksu), kas ļauj Jums noslēgt Pirkuma līgumu ar trešo personu.

Darba tiesības

Es stājos darba tiesiskās attiecības atvaļinājumu laikos, vēlāk aizvietoju darbinieku, kurš uz to laiku atrodas dekrēta atvaļinājumā. Tajā laikā uzņēmumā tika atlaist no darba viens strādnieks, kuras vietā bija paņemts cits strādnieks. Es uzskatu, ka uzņēmuma vadībai šo vakanci bija jāpiedāvā man.

  Saskaņā ar LR Darba likumu 7 nodaļu, 44.pantu darbiniekam ar kuru tiek slēgts darba līgums uz noteikto laiku, darba devējs ziņo par uzņēmuma brīvam vakancēm, kur darbinieks var būt nodarbināts uz nenoteiktu laiku. Šajā gadījumā viss būs atkarīgs no konkrēta darbinieka kvalifikācijas, kurš varēja pretendēt uz vakanto vietu paredzētajām amatam.

Vai stājoties darba attiecības ir nepieciešams noslēgt darba līgumu rakstiskā veidā?

  Jā, saskaņā ar LR Darba likumu 39. un 40.pantu pieņemšana darbā notiek noslēdzot rakstveida darba līguma.

Man ir 2 mēneši apmaksāta atvaļinājuma. Vai drīkst paņemt uzreiz divus mēnešus vai jābūt kāds termiņš starp tiem?

  Saskaņa ar Darba likumu 149.pantu, ja šajā gadā Jūs neizmantojāt paredzēto atvaļinājumu, daļu no laikā neizmantoto atvaļinājumu var pārnest tikai uz vienu gadu. Jums ir tiesības izmantot savu atvaļinājumu gan pilnā apmērā, gan pa daļām ( jāņem vērā, ka tekoša gadā viena no atvaļinājuma sastāvdaļām nevar būt īsāk par 2 nepārtrauktiem kalendāra nedēliem)- pēc norunas ar darba devējiem.

Sakiet lūdzu, vai ir obligāti nostrādāt vienu mēnesi pirms atlaišanas no darba?

  Parasti darbiniekam jāpaziņo rakstveidā par darba līguma laušanu pirms 1 mēneša. Šīs termiņš var būt saīsināts gadījumā, kad gan darbinieks, gan darba devējs neiebilst tam. Darbinieks ir tiesīgs uzteikts darba līgumu nekavējoši (bez brīdinājuma) ja tām piestāv svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu šajā gadījumā uzskatami morāles un tikumības apsvērumi, kas neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības. Visi strīdi izskata tiesā.

Mantojuma tiesības

Pēc vecāku nāves man palika divi zemes gabali un māja. Vai ir iespēja pieņemt mantojumu daļēji, piemēram tikai māju un vienu zemes gabalu? Kam paliks otrais zemes gabals?

  Saskaņā ar Civillikuma 689. pantu, neviens nav spiests pieņemt viņam piekritušo mantojumu, bet gan katrs var pēc patikas to pieņemt vai to atraidīt. Atraidīšanas gadījumā mantojums pāriet lejupējiem vai augšupējiem radiniekiem. Ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad manta piekrīt valstij. Taču mantojuma daļējas masas pieņemšana ar likumu nav atrunāta.

Vai būs spēkā padomju laikos sastādītais un notariāli apstiprinātais testaments?

  Ja mantojuma atstājējs nesastāda jaunu testamentu, tad paliek spēkā agrāk sastādītais testaments. Taču mantojuma tiesību apstiprināšanai, testamentu jāpārtulko valsts valodā.

Vai personai (mazmeitai), kura ir deklarēta vecmātes dzīvoklī būs tiesības mantot minēto dzīvokli, vecmātes nāves gadījumā un vai būs viņai priekšroka minētā īpašuma saņemšanai.

  Saskaņa ar Latvijas Republikā spēkā esošu likumdošanu, personas deklarēšana pats par sevi nedod nekādas priekšrocības iestājoties mantojumā.

Tiesvedība

Vai ir paredzēts kaut kāds sods attiecībā uz personu, kas ir izsaukta kā liecinieks tiesā, bet neierodas uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla?

  Ja liecinieks nav ieradusies uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla, liecinieks var būt saukts pie atbildības un tiesa var uzlikt tam naudas sodu. Bez tam, kriminālprocesā liecinieks var būt atvests uz tiesu piespiedu kārtā.

Kas jādara, lai dokumenta kopijai bija piešķirts juridiskais spēks?

  Dokumenta kopija iegūst juridisku spēku tikai tad, kad kopijas pareizība ir apliecināta. Ar Civillikumu ir noteikts, ka dokumentu apliecināšana notiek pagastos- ar pagasttiesas priekšsēdētāju, ārzemēs- pie konsula; pārējos gadījumos- pie zvērinātā notāra.

Ģimenes tiesības

Kādā veidā notiek laulāto īpašuma sadale laulības šķiršanas gadījumā?

  Laulības šķiršanas gadījumā, katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā. Viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi ir abu laulāto kopīga manta.

Ja laulības šķiršanas gadījumā es nesamainīju savu uzvārdu uz pirmslaulības uzvārdu, vai varu to izdarīt tagad, pēc pieciem gadiem pēc laulības šķiršanas?

  Saskaņā ar likumu „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu”, Jums ir tiesības mainīt savu uzvārdu uz pirmslaulības pat pēc 5 gadiem pēc laulības šķiršanas.