LV | RU | EN
  → NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Vecmāte uzdāvināja manai nepilngadīgai meitai māju. Vai esmu tiesīga brīvi rīkoties ar šo māju, kamēr meita nav sasniegusi 18 gadu vecumu?

  Ar likumu ir noteikts, ka nepilngadīga persona nav tiesīga rīkoties ar viņam piederošam īpašumam līdz 18 gadu vecumu sasniegšanai un tas vārdā rīkojas vecāki vai aizbildnis. Savukārt vecākiem jāsaņem Bāriņtiesā atļauju, attiecībā uz minēto īpašumu (laukos- Pagasttiesā), jo šo instanču pienākums ir kontrolēt, kā vecāki rīkojas ar nepilngadīgam nekustāmo īpašumu.

Man pieder privatizētais dzīvoklis. Es gribu to noformēt uz savas meitas vārdu, noslēdzot dāvinājuma līgumu. Meita ir precējusies. Vai šīs dzīvoklis būs uzskatīts par kopīgo laulāto īpašumu vai drīkst noformēt dzīvokli tikai uz meitas vārdu?

  Ja starp Jums būs noslēgts dāvinājuma līgums, tad meitai uzdāvinātais īpašums būs uzskatīts par laulāto kopīgo īpašumu, bet laulības šķiršanās gadījumā dalīsies uz pusēm. Taču Jums ir iespēja no tā izvairīties. Dāvinātajām ir nepieciešams noradīt dāvinājuma līgumā īpašu noteikumu, ka viņš dāvina īpašumu personīgi meitai ( nevis viņas ģimenei) un ka šis īpašums ir meitas atsevišķais īpašums. Šajā gadījumā meitas laulātais nevares pretendēt uz šo dzīvokli.

Labdien! Man ir māte, kas dzīvo kopā ar māsi. Mātei ir četri bērni. Mātei pieder zemes 10ha. Māsa pie kuras pašlaik dzīvo māte, grib noslēgt dāvinājuma līgumu uz šo zemi, sev par labu. Vai es varu tiesas ceļā attiesāt savu zemes daļu, pēc dāvinājuma līguma noformešanas?

  Saskaņā ar likumu, Jūs esat likumīga mantiniece, un saskaņā ar Civillikuma 1922.pantu, kurā ir noteikts, ka: Ja dāvinājums izdarīts tādā apmērā, ka dāvinātāja neatraidāmiem mantiniekiem neatliek pat viņu neatņemamās daļas, tad viņi var prasīt no apdāvinātā, lai izdod viņiem šīs daļas. Taču tāda iespēja Jums pastāvēs tikai no mantojuma atklāšanas brīdi ( mantojuma atstājēja nāve)

Labdien, vai ir iespējams saņemt hipotekāro kredītu, ieķīlājot radinieka dzīvokli, nenoformējot to uz savā vārdā? Kādi pastāv varianti un kādi dokumenti jāsagatavo?

  Ir iespējams saņemt hipotekāro kredītu pret īpašuma ķīlu, kas pieder citai personai, gadījumā ja īpašnieks rakstveidā apstiprinās savu piekrišanas. Jums jāsagatavo dokumentus, kas ir nepieciešami kredīta saņemšanai: dzīvokļa vērtējums, izziņas par ienākumiem un samaksātiem nodokļiem, dokumenti, kas apstiprina īpašuma tiesības. Sīkāku informāciju Jums sniedz kredītiestāžu speciālisti.

Es privatizēju savu dzīvokli (noslēgts pirkuma līgums). Līdz kādam termiņam man jāieraksta īpašumu Zemegrāmatā?

  Jums nav tādu pienākumu, bet Jums jāsaprot, ka par dzīvokļa īpašnieku Jūs kļūstiet tikai pēc tās ierakstīšanas Zemegrāmatā.

Kādi dokumenti ir nepieciešami dzīvokļa pārdošanas noformēšanai un kādi izdevumi un nodevas jāsamaksā, sakarā ar darījuma noformēšanu?

  Pirkšanas- pārdošanas darījuma noformēšanai un pircēja īpašumtiesību reģistrācijai būs nepieciešami Zemesgrāmatu apliecība, dzīvokļa tehniskās inventarizācijas lieta un kredītlīgumi, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, gadījumā ja dzīvokļa iegādei pircējs noformē hipotekāro kredītu- nostiprinājuma lūgums jaunas tiesības nostiprināšanai. Pārdevējam nebūs izdevumu, ja dzīvokļa dokumentācija ir kārtībā. Parasti visus izdevumus par darījuma noformēšanu (notāra pakalpojumi, bankas komisija, valsts nodevas) sedz pircējs.